1.- Informació general.
Aquest lloc web (en endavant, Lloc Web) és propietat de SM GENOMICS, S.L. (En endavant, SM GENOMICS), amb domicili al carrer Baldiri Reixac 15-21, Edifici Hèlix, Parc Científic de Barcelona, 08028 Barcelona, CIF B66176066, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44067, Foli 117 i Full B446261. Pot contactar amb SM GENOMICS a la següent adreça de correu electrònic info@smgenomics.com.
La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per SM GENOMICS en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web. Així mateix SM GENOMICS posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes condicions generals d’ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web.

2.- Condicions d’accés i utilització del Lloc Web.
L’Usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc Web i dels serveis accessibles a través del mateix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris.
L’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions, que resultin contraris als drets i interessos de SM GENOMICS i / o tercers, i haurà de respondre davant d’aquests en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o actuar de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), que danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de SM GENOMICS o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

3.- Exclusió de garanties i responsabilitat.
SM GENOMICS no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta d’exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als els que es pugui accedir a través del mateix, ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.
Així mateix, SM GENOMICS no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del Lloc Web i en, conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en el mateix.
SM GENOMICS declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altre tipus que pogués ocasionar a l’Usuari visitant en l’accés als continguts d’aquest Lloc Web. Per això, SM GENOMICS no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’Usuari a tercers.

4.- Propietat intel·lectual i industrial.
Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es troba protegit per la legislació sobre propietat intel·lectual i industrial.
Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, especialment, articles, dissenys, textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de SM GENOMICS i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Lloc Web.
Els usuaris d’Internet que accedeixen al lloc web poden visualitzar la informació continguda en el mateix i efectuar descàrregues o reproduccions privades al seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local.
Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguts en el Lloc Web poden suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres normatives aplicables.
L’Usuari del Lloc Web s’abstindrà en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

5.- Enllaços
SM GENOMICS posa a disposició dels Usuaris enllaços o links per tal de facilitar l’accés a la informació, serveis i altres continguts disponibles a Internet. Els enllaços o links habilitats en aquest lloc web poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre els quals SM GENOMICS no exerceix cap tipus de control.
SM GENOMICS no assumeix cap deure de vigilar ni de verificar les informacions o continguts dels altres llocs web als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços existents en el Lloc Web. Assumeix exclusivament el deure de suprimir del lloc web, amb la major brevetat possible, les informacions, continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat, o puguin induir a error o causar dany a l’Usuari.
No es podrà establir cap vincle a https://www.smgenomics.com, .es, .net, des de qualsevol altra web sense exprés consentiment per escrit de SM GENOMICS.

6.- Legislació aplicable
El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei española.

7.- Política de protecció de dades de caràcter personal

1.- Dret d’informació
A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), SM GENOMICS informa a l’Usuari que les dades de caràcter personal que faciliti seran incorporades a un fitxer titularitat de SM GENOMICS, sent utilitzats per al manteniment i gestió de la relació amb els usuaris de manera que puguem donar resposta a la seva sol·licitud d’informació, consulta o suggeriment.
SM GENOMICS no ha de demanar informació de caràcter personal de menors de 18 anys. Si fos menor d’aquesta edat, s’ha d’abstenir de facilitar aquesta informació.

2.- Consentiment de l’Usuari
L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics de SM GENOMICS o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. SM GENOMICS procedirà al tractament de les dades facilitat per l’Usuari, únicament amb la finalitat, de donar resposta a la seva petició d’informació, consulta o suggeriment.
L’acceptació de l’Usuari al tractament de les seves dades en els termes expressats en el paràgraf anterior té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a SM GENOMICS són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

3.- Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dels Usuaris.
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD.
Podrà exercir aquests drets dirigint-se a SM GENOMICS S.A, carrer Baldiri Reixac 15-21, Edifici Hèlix, Parc Científic de Barcelona, 08028 Barcelona o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@smgenomics.com

4.- Seguretat
SM GENOMICS manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web.
Tenint en compte que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, respecte a la privacitat i seguretat de la utilització de les dades dels Usuaris, SM GENOMICS no garanteix que tercers, autoritzats o no, puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts en el Lloc Web o que puguin accedir i, si escau, interceptar, eliminar, alterar, modificar o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris facin a través de aquests serveis.

5.- Informació tècniques de “spamming”.
SM GENOMICS no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’Usuari transmeti mitjançant missatges de correu electrònic enviats a través del mateix.